Regulamin i Polityka prywatności

Regulaminy w wersji PDF

ZASADY AKCJI „TWOJA BEZPIECZNA OPONA”

  1. Organizatorem akcji pt. „TWOJA BEZPIECZNA OPONA” („Akcja”) jest spółka SATIS sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, przy ul. Szczecińskiej 14, 20-724 Lublin, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin–Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000609855, NIP 1723310807, REGON 363899717, kapitał zakładowy: 10.000,00 złotych, („Organizator”), która odbywać się będzie na internetowej platformie handlowej prowadzonej przez Organizatora, dostępnej w domenie www.oponyialufelgi.pl („oponyialufelgi.pl”).
  2. Uczestnikami Akcji są wszyscy Użytkownicy platformy oponyialufelgi.pl („Uczestnik”), w rozumieniu Regulaminu platformy oponyialufelgi.pl.
  3. Akcja rozpocznie się 01.11.2019 r. o godz 00:01 i trwać będzie nie dłużej niż do 30.06.2020 r. do godz 23:59. Organizator zastrzega sobie możliwość przedłużenia Akcji.
  4. Akcja dotyczy fabrycznie nowych nowych Opon marki Michelin, BFGoodrich, Kormoran do samochodów osobowych, 4x4/SUV i dostawczych oferowanych na platformach e-commerce oraz w oficjalnym sklepie Allegro Organizatora. – tj. użytkownika platformy allegro.pl, którego operatorem jest Organizator.
  5. W ramach Akcji Uczestnicy, którzy zakupią komplet Opon, tj. jednorazowo 4 (słownie: cztery) Opony, mogą otrzymać wraz z Oponami specjalną kartę, stanowiącą nagrodę w ramach sprzedaży premiowej („Karta”). Karta wraz z dowodem zakupu Opon w postaci faktury lub paragonu uprawnia Uczestnika do wymiany 1 (słownie: jednej) sztuki Opony na nową pod warunkami, o których mowa poniżej.
  6. Akcja obejmuje uszkodzenia mechaniczne Opony powstałe w trakcie normalnej eksploatacji. Nie podlegają wymianie w ramach Akcji Opony używane w sportach motorowych lub uszkodzone na skutek aktów wandalizmu lub których uszkodzenie spowodowane zostało nieprawidłową eksploatacją, nieprawidłowym montażem, złym stanem technicznym pojazdu lub nieprawidłowym przechowywaniem. Wymiana Opony na nową w ramach Akcji nie obejmuje kosztów usługi wymiany tej Opony w serwisie.
  7. Uszkodzoną Oponę wraz z Kartą należy przesłać na własny koszt na adres Organizatora - SATIS MAGAZYN, ul. Antoniny Grygowej 27, 20-260 Lublin. Opony wysłane na koszt odbiorcy nie będą przyjmowane. Organizator jest uprawniony do odmowy dokonania wymiany Opony jeśli uszkodzenia nadesłanej Opony nie będą zgodne z wymogami niniejszych Zasad Akcji. Nowa Opona zostanie odesłana na adres zgodny z pierwotnym zamówieniem Uczestnika.
  8. Okres ważności Karty wynosi 6 (słownie: sześć) miesięcy i jest liczony od daty sprzedaży widniejącym na dowodzie zakupu.
  9. W sprawach nieuregulowanych w niniejszych zasadach Akcji, odpowiednie zastosowanie znajdują postanowienia Regulaminu platformy oponyialufelgi.pl.